internal1.jpg

מהי עלות הגישור?

העלות יכולה להיות על פי שכר טרחה שעתי או בהתאם לסוג הסכסוך ואופיו. בכל מקרה המחיר ייקבע ויוסכם מראש. העלות אינה תלויה בהצלחת הגישור או בכישלונו ואינה נגזרת באחוזים מהיקפו הכספי של הסכסוך.

כמה זמן נמשך הליך הגישור?

אורך הגישור ומשכו תלויים באופי הצדדים, במספר משתתפים ובמורכבות הסכסוך. הליך גישור ממוצע נמשך כשש עד עשר שעות, כלומר שתיים עד ארבע פגישות, ומסתיים בתוך חודש לערך מיום התחלת הגישור. בגישור לגירושין מספר הפגישות מעט גבוה מזה, כשבע פגישות בממוצע ולעיתים בשל המצב הרגשי הוא נמשך על פני זמן ארוך יותר כיוון שנדרשים מרווחי זמן גדולים יותר בין מפגש למפגש. משך תהליך הגישור הינו בהחלט אינדיבידואלי.

מה ההבדל בין הליך גישור לבין ניהול הליך בבית המשפט?

הגישור הוא הליך וולנטרי אשר מתחיל וממשיך בתנאי שיש הסכמה של כל הצדדים, בעוד שהליך משפטי נפתח על ידי צד אחד ומחייב את הצד השני להשתתף בו.
כל שלב בתהליך הגישור דורש הסכמת הצדדים, שלא כמו בהליך משפטי, ולא ניתן לסיימו באופן חד צדדי.
הליך הגישור הוא מובנה ואולם הוא משקף דינמיקה של שיח ודיאלוג ואין לו סדרי דין קבועים, שלא כמו בית המשפט. בשל התקשורת הישירה והפתוחה ניתן להגיע לפתרונות יצירתיים, לעיתים כאלו שלא היו עולים בבית המשפט. בית המשפט פוסק על פי מה שהובא לפניו ואינו מרחיב את היריעה, בגישור ישנה התייחסות למכלול מערכות היחסים והרגשות של הצדדים המעורבים.

כיצד נערך תהליך הגישור?

הפניה לגישור כללי – תיאור התהליך
עוד על התהליך – גישור פרטני וגישור רב צדדי - שיטת עבודה