internal3.jpg

הצהרת פרטיות

עו"ד נועה מלכימן אקר מפעילה אתר אינטרנט זה, הכולל בתוכו מספר עמודי אינטרנט שונים, כולם תחת בעלות ומופעלים על ידי עו"ד נועה מלכימן אקר (להלן: "אתר האינטרנט").
על ידי השימוש באתר האינטרנט הינך מסכים לציית ומקבל על עצמך את התנאים המפורטים בכתב זה, ללא כל שינוי של התנאים המפורטים בו (להלן "התנאים"). ככל שאינך מסכים לקבל על עצמך את התנאים, אנא הימנע מלעשות כל שימוש באתר זה.

המטרה העיקרית של אתר האינטרנט – לאפשר לכל אדם, לקבל מידע כללי לגבי משרדה של עו"ד נועה מלכימן אקר. מובהר בזאת, כי הכניסה לאתר לא תכונן יחסי עורך-דין-לקוח בין גולשי האתר ועו"ד נועה מלכימן אקר בכל מקרה. יודגש כי המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמידע באתר אינו מיועד לשימוש כתחליף לייעוץ משפטי ואין לראותו כמיועד לכך, ולפני הסתמכות על המידע באתר ו/או בכל סוגיה משפטית הנוגעת למידע באתר יש להיוועץ בעורך דין.

עו"ד נועה מלכימן אקר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהתנאים המפורטים בכתב ויתור זה בכל עת. שינויים כאמור, ככל שיבוצעו, יהיו מחייבים החל ממועד עריכתם. המשתמש באתר האינטרנט מאשר ומסכים כי באחריותו הבלעדית לסקור את אתר האינטרנט ואת התנאים לשימוש באתר האינטרנט מעת לעת כדי להיות מודע לתנאים ולכל שינוי בהם, ככל שבוצע. המשך השימוש באתר האינטרנט לאחר השינויים כאמור יהווה ראייה מצידך: (א) להכרה בשינויים שנערכו; ו- (ב) להסכמה, לציות ולמחוייבות לתנאים לרבות השינויים.

זכויות יוצרים וגישת משתמש

כל החומרים באתר זה (לרבות טקסט, תמונות, עיצובים, סימני מסחר וסימני שירות) כפופים לזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימן שירות ו/או קניין רוחני אחר (להלן: "נכסי קניין רוחני"). מובהר בזאת כי נכסי הקניין הרוחני הינם בבעלות ובשליטה של עו"ד נועה מלכימן אקר ו/או שניתן לעו"ד נועה מלכימן אקר רישיון להשתמש בהם, או על ידי צדדים אחרים אשר הוענק להם רישיון שימוש בנכסי הקניין הרוחני של עו"ד נועה מלכימן אקר.

השימוש בנכסי הקניין הרוחני של עו"ד נועה מלכימן אקר ללא רישיון ו/או אישור מראש ובכתב אסור. משתמש באתר לא יהיה רשאי, בכל מקרה, לעשות כל שימוש בנכסי הקניין הרוחני, לרבות השכרתם, מכירתם, החכרתם וכל פעולה אחרת בנכסי הקניין הרוחני, וגלישה באתר האינטרנט לא תהווה משום רישיון ו/או אישור לשימוש כאמור.

משתמש באתר אינו רשאי, בכל מקרה, לעשות שימוש עצמי באתר, אשר חורג ממטרת האתר כמפורט לעיל. האתר מציג מידע ל"קריאה בלבד" על ידי המשתמש, למעט תוספת או שינוי של נתונים בשדות המיועדים לכך במפורש, ככל שישנם. המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל ו/או לשמור את המידע על מערכת מידע כלשהי לרבות מחשב.

המשתמש אינו רשאי לפרסם או לשדר במסגרת אתר זה כל מידע מאיים, מוציא דיבה, משמיץ, מגונה, בעל תוכן פונוגרפי או חומר אחר אשר פרסומו מהווה הפרה של כל דין.

היעדר אחריות

עו"ד נועה מלכימן אקר לא מתחייבת כי אתר האינטרנט, דפי האינטרנט שבו או השרת באמצעותו מופעל אתר האינטרנט יהיו זמינים וללא וירוס ו/או מרכיבים מזיקים אחרים ו/או כי השימוש באתר האינטרנט יהיה רציף.

בשום מקרה, עו"ד נועה מלכימן אקר לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד (ישיר או עקיף, לרבות מוות, פציעה ו/או אובדן רווחים) הנובע משימוש באתר האינטרנט, בין אם נגרם כתוצאה מרשלנות או בין אם כתוצאה מדרך אחרת. עו"ד נועה מלכימן אקר רשאית לספק באמצעות אתר האינטרנט קישורים לאתרים אחרים (להלן: "האתרים האחרים"). מובהר בזאת כי התוכן באתרים האחרים אינו בשליטה של עו"ד נועה מלכימן אקר, לפיכך עו"ד נועה מלכימן אקר לא תהא אחראית לכל פגיעה ו/או נזק אשר ייגרמו באופן ישיר או עקיף מהאתרים האחרים. אין לראות בקישורים לאתרים האחרים משום המלצה ו/או התחייבות בקשר לטיבם ולשימוש באתרים האחרים, לרבות בקשר לזמינותם, שגיאות וירוסים וכל מרכיב מזיק אחר באתרים האחרים.

עו"ד נועה מלכימן אקר לא מתחייבת כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי באתר או בשירות יתוקן.